Zelená grantová výzva

Správa

O výzve

Mesto Košice vyhlasuje grantovú výzvu zameranú na podporu udržateľného rozvoja mesta, environmentálnych a ekoinovačných tém.

Výzva je venovaná na podporu a reflexiu skupín, organizácií a ďalších aktérov, ktorí aktívne pôsobia v oblastiach ochrany životného prostredia na území mesta Košice.

Výzva je vyhlásená v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 190 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice (z 18. septembra 2017) a v súlade s rozpočtovou kapitolou Zelené mesto pre rok 2021 (Programový rozpočet mesta Košice na rok 2021, Program 3 – Zelené mesto, podprogram Zelené mesto, aktivita 2 – participácia verejnosti na zelených projektoch).

Zámerom grantovej výzvy je podpora spolupráce medzi samosprávou a odbornou verejnosťou na zvýšení povedomia, spoluúčasti a spolurozhodovania o udržateľnom rozvoji mesta. Pod týmito termínmi rozumieme starostlivosť o biodiverzitu, modrú aj zelenú infraštruktúru, udržateľnú mobilitu, nakladanie s odpadmi a energiou, využívanie dát pri správe mesta.

Navrhované projekty musia spĺňať parametre všeobecne prospešných a verejne prospešných účelov.

 

Oblasti podpory

Grantová výzva je určená pre projekty, ktoré sa primárne týkajú environmentálnych a udržateľných cieľov OSN v Agende 2030 (1), cieľov Európskej únie v Dohode zelených miest (2) a sú v súlade s aktuálnymi stretgickými dokumentami mesta Košice a iniciatívami Dohovor primátorov a starostov (4) a Baskická deklarácia, ktorými je mesto Košice signatárom.

Pôsobnosť a realizácia projektov sú striktne viazané na územie mesta Košice. Online aktivity sú v prípade protiepidemiologických opatrení akceptovateľným výstupom.

 

Hlavné priority

Podpora rozvoja biodiverzity

Zlepšovanie kvality zelených území v meste

Rozvoj zelenej a modrej infraštruktúry

Zlepšenie kvality vzduchu

Efektívne využívanie vody

Zlepšenie kvality vody

Obnovovanie ekosystémov

Cirkulárna ekonomika

Predchádzanie vzniku odpadu Vyššia miera recyklácie odpadu

Znižovanie hlukovej záťaže

Podpora udržateľnej mobility

Formálne aj neformálne enviromentálne vzdelávanie

Ekoinovácie

 

Podmienky podania žiadosti

Vyhlasovateľ výzvy: Mesto Košice

Administrátor výzvy: Mesto Košice

Vyhlásenie výzvy: 3.6.2021

Uzávierka podávania žiadostí: 24.6.2021

Vyhodnotenie žiadostí: 25.6.2021

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva: 1.7.2021

Maximálna požadovaná dotácia – jednotlivec: 4 000 €

Maximálna požadovaná dotácia – organizácia: 7 000 €

Celková alokácia výzvy – 50 000 €

 

Zelená grantová výzva má jeden program a štyri podprogramy.

Program 1

Podprogram 1.1 Vzdelávacie aktivity

Podprogram 1.2 Intervencia vo verejnom priestore

Podprogram 1.3 Medziodborové aktivity a intervencie

Podprogram 1.4 Dáta pre lepšie zelené rozhodovanie

 

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzická osoba – živnostník/-čka (6)
 • Občianske združenie (7)
 • Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby (8)
 • Nadácia (9)
 • Záujmové združenie právnických osôb (10)
 • právnická osoba oprávnená na podnikanie (11)
 • neinvestičný fond (12)

Každý žiadateľ môže podať len jednu žiadosť o dotáciu v rámci celej výzvy.

 • Fyzická osoba bez IČO nie je oprávnený žiadateľ (podľa 7 ods. 2 zákona č. 583/2004 Zz.).
 • Zákon č. 83/1990 o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 213/1997 z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 34/2002 z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 20f až 20j Občianskeho zákonníka.
 • 2 ods.2 Obchodného zákonníka.

 

Spolufinancovanie

 Povinné spolufinancovanie sa riadi podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 190 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice (z 18. septembra 2017)

Povinné spolufinancovanie podaného projektu činí 10 % požadovanej/poskytnutej dotácie, pričom finančné vyjadrenie miery spolufinancovania sa odvíja od výšky poskytnutej dotácie.

Príklad:

Žiadaná dotácia = 7 000 €

Spolufinancovanie 10% = 700 €

Celkový rozpočet projektu = 7 700€

Schválená dotácia = 4 000€

Spolufinancovanie 10 % = 400 €

Celkový rozpočet podporeného projektu = 4 400€

Prijímateľ grantu vyúčtuje spolu 4 400€.

 

Registrácia žiadosti

Žiadosť je úplná a zaregistrovaná, ak spĺňa nasledujúce náležitosti: je zaregistrovaná najneskôr do 24.6.2021;

je zaregistrovaná elektronicky, a to formou vyplneného formulára žiadosti.

K podpísaniu zmluvy s prijímateľmi dotácie dochádza po schválení rozhodnutia grantovej komisie mestským zastupiteľstvom.

V zmysle zákona č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri“) boli mimovládne organizácie povinné do 30. júna 2019 aktualizovať a doplniť údaje o štatutárnom zástupcovi. Mesto Košice ako subjekt verejnej správy podľa zákona o registri nesmie poskytnúť verejné prostriedky zapisovanej osobe, ktorá nemá v registri uvedené údaje v rozsahu podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), c), d) a f) zákona o registri.

Podľa § 5 VZN mesta Košice č. 190 možno dotáciu poskytnúť žiadateľovi iba ak:

 • nemá evidované nedoplatky voči mestu a právnickým osobám zriadeným mestom, nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, ako príjemca
 • v predchádzajúcom kalendárnom roku použil poskytnutú dotáciu výlučne na stanovený účel a nebol v omeškaní s predložením vyúčtovania tejto dotácie (§

12) mestu viac ako 15 dní, nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia, ktorý môže ovplyvniť realizáciu projektu, nemá evidované daňové nedoplatky a nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré v úhrnnej výške vo vzťahu

k jednotlivému subjektu (správca dane, Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa) presahujú sumu 100 eur, nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie.

 

Hodnotenie žiadostí

Proces hodnotenia projektov prebieha v dvoch etapách: posúdenie formálnej správnosti žiadostí administrátorom grantovej výzvy a hodnotenie projektov grantovou komisiou. Za formálnu kontrolu žiadostí zodpovedá administrátor grantovej výzvy. Projekty, ktoré splnia všetky náležitosti úplnej žiadosti budú ďalej hodnotené odbornými hodnotiteľmi. Projekty, ktoré nebudú spĺňať všetky kritériá úplnej žiadosti, budú z ďalšieho hodnotenia vylúčené.

Obsahové hodnotenie projektov spadá do kompetencie grantovej komisie, ktorá je menovaná primátorom mesta Košice a je zložená zo zástupcu Komisie životného prostredia mestského zastupiteľstva v Košiciach, zástupcu administrátora grantového programu a zástupcu primátora mesta a z 3 odborných hodnotiteľov. Odborní hodnotitelia majú skúsenosťou s prípravou a realizovaním projektov, a zároveň sú expertmi v oblasti environmentálnych tém a odvetví.

Maximálny počet bodov, ktoré môže žiadateľ získať je 100. Kritériá hodnotenia sú definované pre jednotlivé podprogramy samostatne a vopred rozdelené do skupín s prideleným maximálnym počtom bodov, ktorý je možné v danej skupine kritérií dosiahnuť. Dotáciu môžu získať len len tie projekty, ktoré v hodnotení získajú minimálne 65 a viac bodov. Dotáciu získajú projekty v poradí podľa počtu bodov až do vyčerpania alokácie výzvy.

 

Zoznam oprávnených výdavkov

Oprávnenosť výdavkov schválených projektov v rámci grantovej výzvy platí od 1.mája 2021 do 14.decembera 2021.

Predbežný termín vyúčtovania projektov je 17. 12. 2021, prijímateľ sa bude riadiť termínom stanoveným v zmluve

Personálne náklady

Prijímateľ je oprávnený použiť príslušnú čiastku na odmeny za vykonanie práce súvisiacej s realizáciou projektu na základe uzatvorených dohôd o vykonaní práce, resp. zmlúv o diele alebo príkazných zmlúv, napr. riadenie projektu, pokiaľ dané práce nie sú súčasťou pracovnej náplne vyplývajúcej z pracovnej zmluvy zamestnanca. Oprávneným výdavkom sú aj odvody do poisťovní.

Služby priamo súvisiace s realizáciou projektu

Náklady na služby súvisiace výlučne s realizáciou projektu, napr. súvisiace s vytvorením webstránky, technická realizácia projektu a iné.

Prenájom priestorov

Náklady na prenájom interiérov alebo exteriérov potrebných na realizáciu projektu: sály, výstavné a prezentačné priestory, skladové priestory, námestia a iné verejnosti prístupné miesta priamo súvisiace s projektom a iné.

Prenájom techniky na realizáciu projektu

Náklady na prenájom profesionálnej techniky na realizáciu projektu v teréne, alebo prezentačnej techniky pre vzdelávacie účely a podobne.

Strava a občerstvenie

Náklady na stravu a občerstvenie účinkujúcich a organizátorov, resp. realizátorov podujatia.

Materiálové náklady

Náklady nevyhnutné na realizáciu projektu alebo jeho časti (workshopy, výroba kostýmov, výroba scény a podobne).

Propagačné materiály a publicita

Náklady spojené s propagačnými materiálmi a publicitou týkajúcou sa výlučne realizovaného projektu a projektových aktivít a podujatí, napr. výroba pozvánok, letákov, plagátov, výroba dokumentov z podujatí, plošná a mediálna propagácia projektu. Grafické práce do tejto položky nespadajú.

Polygrafické náklady súvisiace s výrobou periodických a neperiodických publikácií Náklady spojené s prípravou odborných publikácií, napr. predtlačová príprava, tlač, väzba, ochranný obal a podobne. Grafické práce do tejto položky nespadajú.

Bežné nepriame náklady

Prijímateľ je oprávnený použiť max. 20 % dotácie na pokrytie nákladov, ktoré majú charakter bežných výdavkov: mzdové náklady, materiálové náklady, energie, komunikácia (pošta, telefón).

 

Zoznam neoprávnených výdavkov

Výdavky bez priameho vzťahu k realizácii projektu, ak to výzva neurčuje inak.

Výdavky, ktoré nie sú zaúčtované v účtovníctve prijímateľa dotácie.

Výdavky na dopravu nesúvisiace s realizáciou projektu (doprava taxíkom, nákup mazadiel, parkovacie poplatky pri použití súkromného alebo služobného motorového vozidla, vnútrozemské diaľničné poplatky, prenájom vozidiel, náklady na servis, údržbu a opravy dopravných prostriedkov).

Reklamné predmety (perá, tričká, tašky, čiapky a pod.) bez viazanosti k projektu. Výdavky na reklamu a propagáciu prijímateľa, ktoré nie sú priamo spojené s projektom (napr. prezentačné materiály, webstránka, ktoré nesúvisia s projektom).

Výdavky, ktoré prijímateľ dotácie vyúčtuje voči tretím osobám.

Darčekové predmety, finančné ceny, suveníry a podobne.

Nákup alkoholu a tabakových výrobkov. Výzdoba a dekorácia exteriérov a interiérov, ktoré nesúvisia s projektom.

Kapitálové a finančné investície (nákup akcií, podielov a podobne).

Výdavky na vytvorenie všeobecnej rezervy a výdavky na zabezpečenie úveru a úroky z úveru.

Výdavky na finančný prenájom spojený s právom kúpy (lízing).

Prefinancovanie tretích osôb.

Mzdy a odmeny vyplývajúce z pracovného pomeru založeného pracovnou zmluvou podľa osobitného predpisu.

Pokuty, penále, úroky z omeškania, náhrada škody, súdne poplatky a súdne trovy. Účastnícke a členské poplatky.

Obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov, ktorý bezprostredne nesúvisí s realizáciou projektu, resp. je efektívnejšie takýto majetok prenajať.

Nákup potravinových surovín na prípravu pokrmov pre účastníkov podujatí, pričom za takýto nákup sa nepovažuje nákup hotových pokrmov určených na priamu konzumáciu bez potreby ich akéhokoľvek ďalšieho spracovania.

Dividendy a odmeny spoločníkom právnickej osoby, ktorá je prijímateľom dotácie.

Poistenie osôb, odvody na doplnkové dôchodkové poistenie alebo životné a úrazové poistenie.

 

Kontakty a informácie

Konzultácie k Zelenej grantovej výzve si môžete dohodnúť na mailovej adrese miso.hudak@kosice.sk

Hlavný komunikačný nástroj Zelenej grantovej výzvy je web http://www.kosice.green

 

Kompletnú výzvu v PDF nájdete na – https://static.kosice.sk/s/ad61d01a20f4a073cbf7bf74e76

Registračný formulár môžete vyplniť tu: kosice.egrant.sk

Podobné články

Správa

Košice sa uchádzajú o titul Európske hlavné zelené mesto

Mesto Košice má záujem stať sa Európskym hlavným zeleným mestom 2023. Toto ocenenie sa udeľuje každý rok mestu, ktoré sa najviac zaslúži o zlepšenie životných podmienok svojich obyvateľov a prichádza aj s vlastnými dlhodobými inovatívnymi riešeniami v oblasti životného prostredia. Po predstavení úvodnej myšlienky mesto podalo oficiálnu prihlášku do výberu o titul. Tá sa skladá … Continued

Správa
Správa

Úvodné slovo primátora

Téma klimatických zmien a ich dopadu na ľudstvo sa týka nás všetkých. Je na každom z nás, aké mesto tu necháme pre ďalšie generácie. Momentálne vnímam, že Slovensko v zelených témach zaostáva a prajem si, aby boli Košice v ekológii príkladom pre mestá u nás aj v zahraničí. Čím viac zelených nápadov a projektov sa … Continued

Správa
Správa

Magistrát mesta Košice bude fungovať ekologickejšie

Mesto Košice sa rozhodlo prijať systém environmentálneho manažérstva (EMS) podľa normy STN EN ISO 14001, ktorým si stanovuje záväzok dlhodobého zlepšovania životného prostredia vo výkone samosprávnych činností.  Zámerom EMS je predovšetkým identifikácia a vyhodnotenie všetkých činností mesta Košice, ktoré ovplyvňujú životné prostredie mesta vo vzťahu k nakladaniu s odpadmi, prevádzke budov, zodpovedného prístupu zamestnancov k životnému prostrediu a k projektom súvisiacim … Continued

Správa

Recent articles

Klimatická zmena

Košice podpísali dohodu Green city accord

Európska komisia spustila iniciatívu za zelenšie, čistejšie a zdravšie mestá. Dohodu podpísali aj Košice. Európskej únii dlhodobo záleží na tom, aby sa v štátoch európskej únie zvyšovala úroveň života obyvateľov. Európska komisia vytvorila hnutie Green city accord, ktoré spája primátorov európskych miest, aby vo svojich mestách vytvorili zelenšie, čistejšie a zdravšie prostredie. Podpísaním dohody sa mestá zaväzujú k piatim … Continued

Klimatická zmena
Voda & Biodiverzita

Pokračujeme v rozmiestňovaní hmyzích hotelov

Pri rozmiestnení prvých dvoch hmyzích hotelov sme avizovali, že by sme jeden chceli rozmiestniť do každej mestskej časti v našej správe. Podarilo sa nám vyrobiť a rozmiestniť ďalšie dva, takže už sú v meste štyri. Výber tentokrát padol na Aničku a Sídlisko Ťahanovce. Sme radi, že po uvoľnení pandemických opatrení sme mohli ponúknuť príležitosť zapojiť sa … Continued

Voda & Biodiverzita
Správa

Košice sa uchádzajú o titul Európske hlavné zelené mesto

Mesto Košice má záujem stať sa Európskym hlavným zeleným mestom 2023. Toto ocenenie sa udeľuje každý rok mestu, ktoré sa najviac zaslúži o zlepšenie životných podmienok svojich obyvateľov a prichádza aj s vlastnými dlhodobými inovatívnymi riešeniami v oblasti životného prostredia. Po predstavení úvodnej myšlienky mesto podalo oficiálnu prihlášku do výberu o titul. Tá sa skladá … Continued

Správa