Voda & Biodiverzita

Zvýšenie biodiverzity v lesných ekosystémoch

Košickí lesníci prispejú k zvýšeniu biodiverzity v lesných porastoch – realizácia projektu zmluvnej starostlivosti so ŠOP SR na roky 2021-2023 Nedávny Medzinárodný deň lesov 2021 (21.3.) predznamenal začiatok dekády obnovy lesných ekosystémov. Nadväzne, Mestské lesy Košice a.s. ako obhospodarovateľ lesa s dlhodobými skúsenosťami v oblasti prírode blízkeho hospodárenia v lesných porastoch, budú počas dvoch rokov, od 1.7.2021 … Continued

Inovácie

Zapoj sa do akceleračného programu Challenger Urban:Creative

Mesto Košice v spolupráci s organizáciami Creative Industry Košice a Civitta Slovakia vyhlasuje otvorenú výzvu v rámci projektu Košice 2.0 na zapojenie sa do akceleračného programu Challenger Urban:Creative zameranú na podporu inovačného a podnikateľského potenciálu. Výzva je určená tímom a mladým firmám rozvíjajúcim inovatívny produkt či službu, ktorých cieľom je zlepšiť kvalitu života obyvateľov mesta. Čo je akceleračný program Challenger Urban:Creative? Akceleračný … Continued

Inovácie
Správa

Úvodné slovo primátora

Téma klimatických zmien a ich dopadu na ľudstvo sa týka nás všetkých. Je na každom z nás, aké mesto tu necháme pre ďalšie generácie. Momentálne vnímam, že Slovensko v zelených témach zaostáva a prajem si, aby boli Košice v ekológii príkladom pre mestá u nás aj v zahraničí. Čím viac zelených nápadov a projektov sa … Continued

Správa
Správa

Magistrát mesta Košice bude fungovať ekologickejšie

Mesto Košice sa rozhodlo prijať systém environmentálneho manažérstva (EMS) podľa normy STN EN ISO 14001, ktorým si stanovuje záväzok dlhodobého zlepšovania životného prostredia vo výkone samosprávnych činností.  Zámerom EMS je predovšetkým identifikácia a vyhodnotenie všetkých činností mesta Košice, ktoré ovplyvňujú životné prostredie mesta vo vzťahu k nakladaniu s odpadmi, prevádzke budov, zodpovedného prístupu zamestnancov k životnému prostrediu a k projektom súvisiacim … Continued

Správa
Voda & Biodiverzita

Zlepšujeme podmienky aj pre hmyzích obyvateľov mesta

Správa mestskej zelene v Košiciach v Mestskom parku a Zuzkinom parku osadila prvé dva hmyzie hotely, ktoré majú pomôcť nájsť hmyzu úkryt a miesto na rozmnožovanie. Postupne budú pribúdať hmyzie hotely aj v ďalších v mestských častiach. Aj týmto spôsobom chceme pomôcť biodiverzite v meste Košice. Hmyz je prirodzenou súčasťou fauny a jeho početnosť indikuje aj stav prostredia. V mestách dlhodobo … Continued

Voda & Biodiverzita
Inovácie

Košice 2.0 – Inovačné programy

Inovačné programy Projekt Košice 2.0 prináša širokú ponuku inovačných programov, ktoré vytvárajú príležitosti podieľať sa na riešení mestských výziev. Sú určené pre startupy, podnikateľov, mimovládne organizácie, profesionálov z oblasti informačných technológií a kreatívneho priemyslu, ale aj aktívnych občanov mesta. Inovačné programy sú nastavené tak, aby prinášali reálne výsledky v podobe riešení konkrétnych problémov, definovaných Mestom … Continued

Inovácie
Voda & Biodiverzita

Dočasne vypúšťame Mlynský náhon

V marci sa začne obnova mostov na Hlinkovej ulici premosťujúcich Mlynský náhon. Správa mestskej zelene v Košiciach ako správca Mlynského náhonu obdržala požiadavku od firmy poverenej rekonštrukciou na úplné vypustenie náhonu. Na vzniknutú situáciu sme reagovali a hľadali spolu s občianskym združením Mlynský náhon cestu, aby náhon nemusel byť bez vody počas celej doby rekonštrukcie, … Continued

Voda & Biodiverzita