Magistrát mesta Košice bude fungovať ekologickejšie

Správa

Mesto Košice sa rozhodlo prijať systém environmentálneho manažérstva (EMS) podľa normy STN EN ISO 14001, ktorým si stanovuje záväzok dlhodobého zlepšovania životného prostredia vo výkone samosprávnych činností. 

Zámerom EMS je predovšetkým identifikácia a vyhodnotenie všetkých činností mesta Košice, ktoré ovplyvňujú životné prostredie mesta vo vzťahu k nakladaniu s odpadmi, prevádzke budov, zodpovedného prístupu zamestnancov k životnému prostrediu a k projektom súvisiacim so životným prostredím. Výsledkom by malo byť zníženie hladiny hluku a zníženie znečistenia ovzdušia vďaka poklesu emisií a skleníkových plynov. Tieto ciele bude vedenie mesta sledovať, vyhodnocovať a prijímať opatrenia, aby docielilo zníženie negatívnych dopadov na životné prostredie. 

V praxi to bude znamenať zabezpečenie zberu separovaného odpadu v priestoroch Magistrátu mesta Košice, zredukovanie spotreby kancelárskeho papiera a zníženie počtu tlačiarní na Magistráte mesta Košice. 

Zmenami by mala prejsť aj samotná technická prevádzka budovy magistrátu. Nové riešenia poskytol energetický audit, ktorý ponúka riešenia, ako znížiť produkovanie CO2 produkované výrobou dodanej energie do budovy. Audit sa týkal komplexného zateplenia strešného plášťa na budove magistrátu,  využitia fotovoltaického systému pre budovu a modernizácie osvetlenia v budove. 

Uskutočnením súboru opatrení, ktoré navrhuje audit – teda modernizácia osvetlenia, zateplenie strešného plášťa a inštalácia fotovoltického systému na budove Magistrátu mesta Košice sa podľa spracovaného Účelového energetického auditu môže dosiahnuť celková úspora na energiách až  23 % za rok.

Vedenie mesta sa v dokumente zaväzuje poskytnúť primerané zdroje pre zavedenie a udržiavanie tohto systému. „Veríme, že sa nám podarí neustále zlepšovať a zvyšovať environmentálnu výkonnosť. Jeho zavedenie vnímame ako pozitívny vzor a inšpiráciu pre ďalšie organizácie,“ zhodnotil aktivity primátor mesta Košice Jaroslav Polaček

Autorom fotografií je Tibor Czitó a sú súčasťou textu na online magazíne Invisible Mag.

Podobné články

Správa

Zelená grantová výzva

O výzve Mesto Košice vyhlasuje grantovú výzvu zameranú na podporu udržateľného rozvoja mesta, environmentálnych a ekoinovačných tém. Výzva je venovaná na podporu a reflexiu skupín, organizácií a ďalších aktérov, ktorí aktívne pôsobia v oblastiach ochrany životného prostredia na území mesta Košice. Výzva je vyhlásená v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 190 o poskytovaní … Continued

Správa
Správa

Košice sa uchádzajú o titul Európske hlavné zelené mesto

Mesto Košice má záujem stať sa Európskym hlavným zeleným mestom 2023. Toto ocenenie sa udeľuje každý rok mestu, ktoré sa najviac zaslúži o zlepšenie životných podmienok svojich obyvateľov a prichádza aj s vlastnými dlhodobými inovatívnymi riešeniami v oblasti životného prostredia. Po predstavení úvodnej myšlienky mesto podalo oficiálnu prihlášku do výberu o titul. Tá sa skladá … Continued

Správa
Správa

Úvodné slovo primátora

Téma klimatických zmien a ich dopadu na ľudstvo sa týka nás všetkých. Je na každom z nás, aké mesto tu necháme pre ďalšie generácie. Momentálne vnímam, že Slovensko v zelených témach zaostáva a prajem si, aby boli Košice v ekológii príkladom pre mestá u nás aj v zahraničí. Čím viac zelených nápadov a projektov sa … Continued

Správa

Recent articles

Klimatická zmena

Košice podpísali dohodu Green city accord

Európska komisia spustila iniciatívu za zelenšie, čistejšie a zdravšie mestá. Dohodu podpísali aj Košice. Európskej únii dlhodobo záleží na tom, aby sa v štátoch európskej únie zvyšovala úroveň života obyvateľov. Európska komisia vytvorila hnutie Green city accord, ktoré spája primátorov európskych miest, aby vo svojich mestách vytvorili zelenšie, čistejšie a zdravšie prostredie. Podpísaním dohody sa mestá zaväzujú k piatim … Continued

Klimatická zmena
Správa

Zelená grantová výzva

O výzve Mesto Košice vyhlasuje grantovú výzvu zameranú na podporu udržateľného rozvoja mesta, environmentálnych a ekoinovačných tém. Výzva je venovaná na podporu a reflexiu skupín, organizácií a ďalších aktérov, ktorí aktívne pôsobia v oblastiach ochrany životného prostredia na území mesta Košice. Výzva je vyhlásená v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 190 o poskytovaní … Continued

Správa
Voda & Biodiverzita

Pokračujeme v rozmiestňovaní hmyzích hotelov

Pri rozmiestnení prvých dvoch hmyzích hotelov sme avizovali, že by sme jeden chceli rozmiestniť do každej mestskej časti v našej správe. Podarilo sa nám vyrobiť a rozmiestniť ďalšie dva, takže už sú v meste štyri. Výber tentokrát padol na Aničku a Sídlisko Ťahanovce. Sme radi, že po uvoľnení pandemických opatrení sme mohli ponúknuť príležitosť zapojiť sa … Continued

Voda & Biodiverzita