Košice podpísali dohodu Green city accord

Klimatická zmena

Európska komisia spustila iniciatívu za zelenšie, čistejšie a zdravšie mestá. Dohodu podpísali aj Košice.

Európskej únii dlhodobo záleží na tom, aby sa v štátoch európskej únie zvyšovala úroveň života obyvateľov. Európska komisia vytvorila hnutie Green city accord, ktoré spája primátorov európskych miest, aby vo svojich mestách vytvorili zelenšie, čistejšie a zdravšie prostredie. Podpísaním dohody sa mestá zaväzujú k piatim oblastiam environmentálneho manažmentu, konkrétne vzduch, voda, biodiverzita, cirkulárna ekonomika a hluk.

Vzduch: Výrazné zlepšenie v kvalite vzduchu nasledovaním návodu od WHO. Takisto sa zaväzuje čo najskôr ukončiť prekračovanie noriem EU v oblasti kvality ovzdušia.

Voda: Zvýšenie kvality vodných plôch a zvýšiť efektivitu využívania vody v meste.

Príroda a biodiverzita: Docielenie značného pokroku v ochrane a zvyšovaní mestskej biodiverzity prostredníctvom zvyšovania rozsahu a kvality zelených plôch v mestách a zastavenia straty a obnovy mestských ekosystémov.

Cirkulárna ekonomika a odpad: Posun k cirkulárnej ekonomiky zabezpečením zlepšenia v manažmente komunálneho odpadu v domácnostiach. Takisto je potrebné zredukovať produkovanie odpadu, takisto zvýšiť možnosti opätovného použitia a recyklácie.

Hluk: výrazne zníženie hlukového znečistenia v meste a priblíženie sa k úrovniam, ktoré sú odporúčané organizáciou WHO.

V každej z týchto kategórií musia všetky zúčastnené mestá dodržiavať európske štandardy. Všetkým týmto témam sme sa venovali aj v programe hospodárskeho rozvoja s dôrazom na participáciu s názvom Scenár pre Košice.

Primátori miest, ktoré dohodu podpísali sa zaväzujú, že v týchto piatich oblastiach výrazne zlepšia výsledky ich samosprávy. Najneskôr do dvoch rokov od podpísania žiadosti musí mesto v týchto piatich oblastiach znížiť svoje hodnoty na požiadavky Európskej únie. Každé tri roky musí mesto reportovať svoj postup v stanovených úlohách, ktoré má naplánované do roku 2030.

Dohodu okrem Košíc podpísalo ďalších 49 miest naprieč Európou. Košice sú zatiaľ jediným slovenským signátorom, z okolitých štátov sú to napríklad poľské mestá Opole a Gdynia. Najviac, dvadsať miest, je z Portugalska.

Recent articles

Správa

Zelená grantová výzva

O výzve Mesto Košice vyhlasuje grantovú výzvu zameranú na podporu udržateľného rozvoja mesta, environmentálnych a ekoinovačných tém. Výzva je venovaná na podporu a reflexiu skupín, organizácií a ďalších aktérov, ktorí aktívne pôsobia v oblastiach ochrany životného prostredia na území mesta Košice. Výzva je vyhlásená v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 190 o poskytovaní … Continued

Správa
Voda & Biodiverzita

Pokračujeme v rozmiestňovaní hmyzích hotelov

Pri rozmiestnení prvých dvoch hmyzích hotelov sme avizovali, že by sme jeden chceli rozmiestniť do každej mestskej časti v našej správe. Podarilo sa nám vyrobiť a rozmiestniť ďalšie dva, takže už sú v meste štyri. Výber tentokrát padol na Aničku a Sídlisko Ťahanovce. Sme radi, že po uvoľnení pandemických opatrení sme mohli ponúknuť príležitosť zapojiť sa … Continued

Voda & Biodiverzita
Správa

Košice sa uchádzajú o titul Európske hlavné zelené mesto

Mesto Košice má záujem stať sa Európskym hlavným zeleným mestom 2023. Toto ocenenie sa udeľuje každý rok mestu, ktoré sa najviac zaslúži o zlepšenie životných podmienok svojich obyvateľov a prichádza aj s vlastnými dlhodobými inovatívnymi riešeniami v oblasti životného prostredia. Po predstavení úvodnej myšlienky mesto podalo oficiálnu prihlášku do výberu o titul. Tá sa skladá … Continued

Správa