Košice chcú namiesto reaktívnych riešení systematicky a cielene budovať klimaticky odolnejšie mesto

Správa

Mesto má zámer byť jedným z lídrov procesu klimatickej transformácie plánovania, rozhodovania a konania na Slovensku. Súčasťou tohto procesu je aj vytvorenie a postupná aplikácia Adaptačného plánu mesta Košice na zmenu klímy na roky 2022-2030, ktorý dnes (25.1.2022) vedenie mesta oficiálne prevzalo.

Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček vníma obrovský potenciál tohto dokumentu, ktorý nadväzuje aj na aktivity súvisiace s kandidatúrou na titul Európskeho hlavného zeleného mesta. „Som veľmi rád, že sme spolu s Karpatským rozvojovým inštitútom uzavreli ďalší míľnik našej spolupráce. Adaptačný plán nám na základe zozbieraných dát umožní zodpovednejšie a lepšie rozhodovať o ďalšom rozvoji mesta, napríklad pri tvorbe nového územného plánu, poskytne silné argumenty pri získavaní európskych grantov, no hlavne pomôže zmierniť dopady klimatických zmien na naše mesto. Verím, že sa aj vďaka tomuto plánu staneme inšpiráciou pre iné mestá a lídrom v systematickom riešení následkov klimatickej zmeny,” uviedol.

Inovatívna metodika

Dokument, ktorého príprava trvala približne 2 roky, je založený na inovatívnej metodike, ktorá je svojou komplexnosťou a detailnosťou unikátna na Slovensku. Plán, ako sa prispôsobovať očakávaným zmenám, vyplývajúcim zo zmeny klímy, vychádza z klimatologickej identifikácie najnebezpečnejších dopadov na mesto Košice, ktorými sú intenzívnejšie a častejšie vlny horúčav, záplavy z prívalových zrážok a dlhotrvajúce suchá. Na tieto dopady bola urobená analýza zraniteľnosti v oblasti fungovania samosprávy, v oblasti ohrozenia jednotlivých odvetví (doprava, zelená infraštruktúra a biodiverzita, manažment vodných tokov a plôch, zásobovanie vodou a kanalizácia, urbanizmus a architektúra, energetika, civilná obrana a manažment rizík, zdravie obyvateľstva a kultúrne pamiatky), a tiež analýza ohrozenia jednotlivých častí mesta.

Vízia

Adaptačný plán vychádza z vízie, že do roku 2030 sa mesto Košice stane spoločenstvom ľudí, ktorí konajú zodpovedne tvárou v tvár bezprostrednej hrozbe dopadov zmeny klímy. Cielené a systematické budovanie odolnosti mesta a zabezpečenie plynulého fungovania mesta vychádza z nastavených procesov plánovania, rozhodovania, manažmentu či spolupráce s odbornou a laickou verejnosťou, ktoré adresne zmierňujú negatívne dopady klimatickej zmeny.

Programy

Vízia bude štrukturalizovane napĺňaná prostredníctvom programov na znižovanie zraniteľnosti, ktoré sú rozdelené do dvoch kategórií: procesné (Program klimatického adaptačného spravovania, Program manažmentu klimatických rizík) a sektorovo-priestorové (Program voľnočasové priestory, Program obslužné komunikácie a mestská infraštruktúra, Program verejná doprava, Program budovy).

Spolupráca

Dokument bol zostaveným odborným tímom Karpatského rozvojového inštitútu, v spolupráci so samosprávou mesta Košice, Slovenským hydrometeorologickým ústavom, Ekonomickou fakultou Technickej univerzity Košice a spoločnosťou DHI Slovensko (modelovanie zrážok).  Na jeho príprave participovali aj sektoroví špecialisti z ďalších odborných organizácií, ktoré pôsobia na území mesta. Verejnosť  bola zapojená do procesu napr. cez tzv. pocitové mapy, dotazníkový prieskum alebo interaktívnu výstavu výsledkov hodnotenia zraniteľnosti mesta.

V rámci tohto procesu budú pripravené aj ďalšie výstupy ako je napr. komunitný adaptačný plán pre mestskú časť Košice-KVP, informačná brožúra, súťaž adaptačných návrhov študentov stredných škôl, výtvarná súťaž pre žiakov ZŠ a ďalšie informačno-osvetové aktivity, ktoré majú napomôcť implementácii Akčného plánu.

Celý proces prípravy Adaptačného plánu mesta Košice na zmenu klímy bol vypracovaný v rámci projektu „Verejnosť pomáha samospráve vytvárať klimaticky bezpečnejšie Košice“, podporeného z Európskeho sociálneho fondu a spolufinancovaný Karpatským rozvojovým inštitútom.

Podobné články

Správa

V Košiciach pribudlo ekologické pietne miesto, pri Krematóriu vznikol Les spomienok

Symbolickým zapálením sviečok bol dnes v areáli košického Krematória ako v druhom slovenskom meste otvorený Les spomienok. Jeho myšlienka vychádza z prírodného cintorína na „Záhrade spomienok“, ktorú od roku 2017 vo Zvolene prevádzkuje občianske združenie Živica. Riaditeľka Správy mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach Marta Popríková skonštatovala, že Les spomienok začali realizovať začiatkom roka. Pri jeho úpravách odpracovali 320 hodín. Počas … Continued

Správa
Správa

Zelená grantová výzva

O výzve Mesto Košice vyhlasuje grantovú výzvu zameranú na podporu udržateľného rozvoja mesta, environmentálnych a ekoinovačných tém. Výzva je venovaná na podporu a reflexiu skupín, organizácií a ďalších aktérov, ktorí aktívne pôsobia v oblastiach ochrany životného prostredia na území mesta Košice. Výzva je vyhlásená v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 190 o poskytovaní … Continued

Správa
Správa

Košice sa uchádzajú o titul Európske hlavné zelené mesto

Mesto Košice má záujem stať sa Európskym hlavným zeleným mestom 2023. Toto ocenenie sa udeľuje každý rok mestu, ktoré sa najviac zaslúži o zlepšenie životných podmienok svojich obyvateľov a prichádza aj s vlastnými dlhodobými inovatívnymi riešeniami v oblasti životného prostredia. Po predstavení úvodnej myšlienky mesto podalo oficiálnu prihlášku do výberu o titul. Tá sa skladá … Continued

Správa

Recent articles

Správa

V Košiciach pribudlo ekologické pietne miesto, pri Krematóriu vznikol Les spomienok

Symbolickým zapálením sviečok bol dnes v areáli košického Krematória ako v druhom slovenskom meste otvorený Les spomienok. Jeho myšlienka vychádza z prírodného cintorína na „Záhrade spomienok“, ktorú od roku 2017 vo Zvolene prevádzkuje občianske združenie Živica. Riaditeľka Správy mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach Marta Popríková skonštatovala, že Les spomienok začali realizovať začiatkom roka. Pri jeho úpravách odpracovali 320 hodín. Počas … Continued

Správa
Klimatická zmena

Košice podpísali dohodu Green city accord

Európska komisia spustila iniciatívu za zelenšie, čistejšie a zdravšie mestá. Dohodu podpísali aj Košice. Európskej únii dlhodobo záleží na tom, aby sa v štátoch európskej únie zvyšovala úroveň života obyvateľov. Európska komisia vytvorila hnutie Green city accord, ktoré spája primátorov európskych miest, aby vo svojich mestách vytvorili zelenšie, čistejšie a zdravšie prostredie. Podpísaním dohody sa mestá zaväzujú k piatim … Continued

Klimatická zmena
Správa

Zelená grantová výzva

O výzve Mesto Košice vyhlasuje grantovú výzvu zameranú na podporu udržateľného rozvoja mesta, environmentálnych a ekoinovačných tém. Výzva je venovaná na podporu a reflexiu skupín, organizácií a ďalších aktérov, ktorí aktívne pôsobia v oblastiach ochrany životného prostredia na území mesta Košice. Výzva je vyhlásená v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 190 o poskytovaní … Continued

Správa