Koncepcia odpadového hospodárstva mesta Košice

Strategický dokument

Služby a fungovanie mesta nemôžu efektívne pracovať bez vízií a dlhodobých strategických rozvojových plánov. Samosprávy v Európe a na Slovensku musia mať nastavené investičné plány, služby a smerovanie svojho mesta alebo obce v rôznych oblastiach.

Strategické materiály slúžia ako prehľadný a predvídateľný plán práce mesta na niekoľko rokov vopred. Tieto dokumenty sa pravidelne aktualizujú, aby lepšie reagovali na nové trendy, zmeny legislatívy alebo vzorce správania miestnych obyvateľov.

Dôležitou oblasťou je celý komplex zabezpečovania povinností a možností ich realizácie v odpadovom hospodárstve. Mesto Košice si v roku 2020 nechalo vypracovať  Koncepciu odpadového hospodárstva na obdobie rokov 2020-2022 (po kliknutí na odkaz sa dostanete k celému, 253 stranovému dokumentu). Spracovateľom tohto základného dokumentu je EIB Consult, jeho obsahom sú hlavné kapitoly:

1. Legislatívny rámec odpadového hospodárstva do roku 2020

2. Analýza súčasného stavu odpadového hospodárstva mesta Košice
– Analýza vzniku a nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Košice
– Existujúca infraštruktúra odpadového hospodárstva
– Financovanie odpadového hospodárstva mesta Košice
– Plány, strategické dokumenty, VZN
– Obchodné vzťahy, zmluvy
– Zhodnotenie stavu odpadového hospodárstva mesta Košice
– SWOT analýza

3. Skúsenosti miest v oblasti odpadového hospodárstva v SR resp. v iných štátoch

– Odpadové hospodárstvo v meste Bratislava
– Odpadové hospodárstvo v meste Brno (Česká republika)
– Porovnanie odpadových hospodárstiev miest Bratislava, Brno a Košice

4. Analýza právneho rámca odpadového hospodárstva po roku 2020

– Trendy a ciele EÚ v oblasti odpadového hospodárstva
– Záväzné ciele a stratégie SR
– Ciele pre recykláciu a zhodnocovanie odpadov
– Časový harmonogram plnenia povinností v odpadovom hospodárstve mesta od 1. januára 2021 v horizonte päť až desať rokov

5. Návrhy a odporúčania

– Ciele v odpadovom hospodárstve vypl.vajúce pre Mesto Košice
– Opatrenia na dosiahnutie cieľov v odpadovom hospodárstve
– Prechod na obehové hospodárstvo; konkrétne iniciatívy pre mesto na podporu prechodu na obehové hospodárstvo
– Návrhy na zvýšenie efektivity triedeného zberu a zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu; možnosti kompostovacích postupov v domácnostiach a komunitách
– Návrhy a odporúčania k výstavbe uzamykateľných, polopodzemných resp. podzemných kontajnerových stojísk
– Plán predchádzania vzniku odpadu vrátane konkrétnych opatrení; iniciatíva pre opätovné využitie alebo opravu odpadov

 

Recent articles

Klimatická zmena

Košice podpísali dohodu Green city accord

Európska komisia spustila iniciatívu za zelenšie, čistejšie a zdravšie mestá. Dohodu podpísali aj Košice. Európskej únii dlhodobo záleží na tom, aby sa v štátoch európskej únie zvyšovala úroveň života obyvateľov. Európska komisia vytvorila hnutie Green city accord, ktoré spája primátorov európskych miest, aby vo svojich mestách vytvorili zelenšie, čistejšie a zdravšie prostredie. Podpísaním dohody sa mestá zaväzujú k piatim … Continued

Klimatická zmena
Správa

Zelená grantová výzva

O výzve Mesto Košice vyhlasuje grantovú výzvu zameranú na podporu udržateľného rozvoja mesta, environmentálnych a ekoinovačných tém. Výzva je venovaná na podporu a reflexiu skupín, organizácií a ďalších aktérov, ktorí aktívne pôsobia v oblastiach ochrany životného prostredia na území mesta Košice. Výzva je vyhlásená v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 190 o poskytovaní … Continued

Správa
Voda & Biodiverzita

Pokračujeme v rozmiestňovaní hmyzích hotelov

Pri rozmiestnení prvých dvoch hmyzích hotelov sme avizovali, že by sme jeden chceli rozmiestniť do každej mestskej časti v našej správe. Podarilo sa nám vyrobiť a rozmiestniť ďalšie dva, takže už sú v meste štyri. Výber tentokrát padol na Aničku a Sídlisko Ťahanovce. Sme radi, že po uvoľnení pandemických opatrení sme mohli ponúknuť príležitosť zapojiť sa … Continued

Voda & Biodiverzita